Varasto varmasti paloturvallinen

Combi Cool sai varastonsa turvalliseksi suhteellisen pienellä vaivalla.

Teksti Dakota Lavento   Kuvat Dakota Lavento

Toimitusjohtaja Klaus Nyström esittelee syystäkin ylpeänä kylmäalan tukkuliike Oy Combi Cool Ab:n Vantaalla sijaitsevaa keskusvarastoa. Sen kolme laajaa, valoisaa hallia ovat viimeisen päälle järjestyksessä. Tukkuliikkeen varastossa on kaikenlaista tavaraa, muun muassa ilmalämpöpumppuja, kylmäkoneikkoja, puhaltimia, automatiikkaa, putkistovarusteita sekä kylmäaineita ja öljyjä.

CLP-asetus on Combi Coolin kannalta ajankohtainen, sillä uusien ilmalämpöpumppujen kylmäaine on erittäin helposti syttyväksi kaasuksi luokiteltu R32. ”Meillä on tässä varastossa 3 000 kg R32-kylmäainetta laitteiden sisällä. Se tarkoittaa noin 3 000 yksikköä. Lisäksi pulloissa on muutama sata kiloa.

Toimitusjohtaja Klaus Nyström kertoo, että pinetä käsivarastoa lukuun ottamatta R32-pullot siirretään pihalla sijaitsevaan merikonttiin. Kuva: Dakota Lavento

Selkeä lomake

Nyström sanoo, että ilmoitus paikalliselle pelastusviranomaiselle vaarallisen kemikaalin vähäisestä varastoinnista ei ollut hankala tehdä. ”Ilmoitus on selkeä lomake, johon merkitään, kuinka paljon meillä on CLP-asetuksessa tarkoitettuja kemikaaleja varastoituna joko pulloissa tai laitteiden, kuten lämpöpumppujen, sisällä.”

Ongelmallisempi kohta oli varastorakennuksen paloluokka, jota piti kysyä vuokraisännältä. ”Paloluokka kertoo pelastusviranomaisille, minkälaisesta rakennuksesta on kysymys ja minkälainen paloturvallisuus täällä on.”

Paloinsinöörin suorittamassa tarkastuksessa selvisi, että aivan ilman muutoksia Combi Coolissa ei selvittäisi. Pahvilaatikoissa olevat lämpöpumput oli varastoitava sprinkereillä varustetuissa halleissa. ”Palotilanteessa sprinklerit kastelevat pahvilaatikot märiksi”, Nyström selittää. Combi Coolin kaksi hallia oli onneksi jo sprinkleröity.

Nyström kertoo, että varastossa oli R32-kylmäainetta lavoilla neljän tai yhdeksän kilon pulloissa. ”R32-pulloja varten tilasimme pihaan merikontin.”

Mikä tahansa kontti varastoimiseen ei kuitenkaan kelpaa. Esimerkiksi kontin ilmastoinnille on tarkat määräykset, joten ohjeet on syytä pyytää pelastusviranomaisilta.

Kontin sijoittamiselle pihalle tarvittiin lupa kiinteistön omistajalta. Vaadittava 1,5 metriä tyhjää tilaa oli helppo järjestää suurella pihalla. Ahtaalla pihalla tai lähellä keskustaa ratkaisu voisi olla ongelmallisempi”, Nyström arvelee.

Aivan kaikkia R32-pulloja ei kuitenkaan tarvitse varastoida kontissa. Muutama kylmäainepullo saadaan pitää sisällä käsimyyntivarastona.

Hoitakaa homma kuntoon

Nyström sanoo, että kaiken kaikkiaan prosessi oli Combi Coolin kannalta varsin vaivaton. Ilmoituksen tekeminen ei ollut hankalaa, muutokset eivät maksaneet maltaita ja koko prosessi oli nopea.

Nyström rohkaisee kaikkia kylmäalalla toimivia olemaan aktiivisia. ”Ikävämpi tilannetta on ryhtyä palotarkastuksessa selittämään, puhumattakaan onnettomuustapauksesta. Silloin eivät vakuutuksetkaan taida auttaa.”

Nyström sanoo, että jatko on kuitenkin kysymysmerkki. ”F-kaasuasetus laskee kylmäaineiden GWP-arvoa koko ajan. Voi olla, että viiden vuoden päästä myymme vain luonnollisia tai osittain palavia kylmäaineita.”

Vaarallisten kemikaalien suurten määrien varastoinnille tarvitaan lupa Tukesilta

Ylitarkastaja Timo Talvitie Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin Teolliset prosessit -ryhmästä korostaa, että vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista puhuttaessa on olennaista tunnistaa toimenpiteet, joita tarvitaan, jotta kemikaalien parissa työskenteleminen on kaikin puolin turvallista.

”Kemikaaliluokitus määrittää, minkälaisia vaaraominaisuuksia kemikaalilla on: onko se syttyvä vai myrkyllinen, syövyttävä tai ympäristölle vaarallinen. Vaarallisten kemikaalien määrä laitteissa ja varastoissa määrittää toiminnan laajuuden sekä tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet.”
Viranomaisen rooli on viime kädessä valvoa toimintaa. ”Menettelyssä varmistetaan, että toiminnanharjoittajan esittämät turvallisuus- ja varautumistoiminpiteet ovat riittäviä suhteessa kemikaalien aiheuttamaan vaaraan.”

Luvan hakeminen ei Talvitien mukaan ole hankala prosessi, mutta uudishankkeeseen ja laajennukseen se kannattaa kuitenkin tehdä ajoissa, jotta rakentamaan päästään viivytyksettä. Lupahakemuksen tavoitekäsittelyaika on 240 päivää.

”Mitä paremman aineiston toiminnanharjoittaja toimittaa, sitä nopeammin pystymme käsittelemään. Kun riskit ja varautumistoimet on tarkkaan määritetty, luvan saa nopeastikin. Puutteet toiminnankuvauksesta tai riskienhallintakeinoista hidastavat käsittelyä.”

Tukesilla ei nyt ole luvitettavana kylmäalan huolto- tai urakointiliikkeitä. ”Varasto- ja logistiikkakeskuksia on luvitettavana, sillä niissä on varastoituna muitakin vaarallisia kemikaaleja, kuten kemikaaleja, nestekaasuja sekä suuria määriä laitteita, joiden sisällä on kylmäaineita.”

"Mitä paremman aineiston toiminnanharjoittaja toimittaa, sitä nopeammin pystymme käsittelemään", Timo Talvitie sanoo. Kuva: Timo Talvitie

Vähäisistäkin vaarallisten kemikaalien määristä kannattaa ilmoittaa

Paloinsinööri Marko Suominen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksesta arvelee, ettei vaarallisten kemikaalien ilmoitusvelvollisuus ole kaikille yrityksille vielä selvää. Kylmäalan yritykset eivät ehkä ole havahtuneet CLP-asetuksen merkitykseen oman toiminnan kannalta.

”On totuttu katsomaan vain kylmäaineluokitusta eikä tiedetä, mitä CLP-asetuksen vaarakategoriat varastoinnin kannalta merkitsevät. Eräässä yrityksessä ilmoitusvelvollisuuteen havahduttiin, kun kylmäaineen käyttöturvallisuustiedotteesta huomattiin kyseisen aineen olevan erittäin helposti syttyvä kaasu.”

Suominen sanoo, että perusperiaate vaarallisten kemikaalien turvallisen varastoinnin kannalta on yksinkertainen. ”Palavat nesteet ja kaasut tulee lähtökohtaisesti säilyttää omassa varastossaan, joka täyttää toiminnalle asetetut vaatimukset. On tiedettävä muun muassa rakennuksen paloluokka, ja sen jälkeen katsotaan yksityiskohtaisemmin rakennuksen käyttötarkoitusta ja esimerkiksi suojaustasoa. Mikäli vaatimukset täyttävää varastotilaa ei ole, voi vaihtoehtona olla konttiratkaisu ulos. Yleistä ohjetta ei valitettavasti ole.”

”Kannattaa pyytää apua ja neuvoja paikallisen pelastuslaitoksen kemikaalivastaavalta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jopa jo ennen varastoinnin alkamista. Vastaamme mielellämme sähköposteihin, autamme tarvittaessa selvittämään rakennuksen taustat ja tulemme tarvittaessa käymään. Annamme ohjeita, miten turvallisuustasoa ja koko prosessia voisi parantaa.”

”Sähköpostista tai puhelusta on vähän vaivaa ja samalla selviää, onko syytä tehdä ilmoituksen vuoksi päätös ja käyttöönottotarkastus. Onnettomuustilanteessa on tärkeää, että pelastushenkilöstö on tietoinen, mitä rakennuksessa varastoidaan.”

Paloinsinööri Marko Suominen rohkaisee ilmoittamaan pelastusviranomaiselle vähäisistäkin vaarallisten kemikaalien varastomääristä. Se lisää kohdetuntemusta ja auttaa varautumaan vaaratilanteisiin. Kuva: Marko Suominen

Uusi F-kaasuasetus astunut voimaan

Palavat kylmäaineet yleistyvät – miten on turvallisuuden laita?

Uusi F-kaasuasetus: sopimus saavutettu