Tietosuojaseloste

Asiakasrekisteri

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä:
Nimi: Suomen Kylmäliikkeiden liitto ry. (myöhemmin SKLL)
Y-tunnus: 0941393-6
Osoite: Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa
Puhelinnumero ja sähköposti: 040 161 8575, pauli.tarna@skll.fi

3. Rekisterinpitäjän edustaja:
Nimi: toimitusjohtaja Pauli Tarna
Osoite: Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa
Puhelinnumero ja sähköposti: 040 161 8575, pauli.tarna@skll.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, kuten ilmoittautumisiin, yhteydenottoihin, asiointiin, markkinointiin ja raportointiin, palveluiden tuottamiseen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä sekä etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Käsittelyn oikeusperuste:
Käsittely perustuu asiakkuussuhteeseen SKLL:n kanssa.

6. Rekisterin henkilöryhmät, tietosisältö ja erityiset henkilötietoryhmät:

Henkilöryhmät: SKLL:n asiakkaat

Tietosisältö: asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot

Henkilöasiakkaan tiedot: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitus- ja laskutusosoite, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot, asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa, sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen.

Yritysasiakkaan tiedot: yrityksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot kuten toimitus- ja laskutusosoite, yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti), asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa, sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja: laskutus- ja perintätiedot, asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

Erityiset henkilötietoryhmät:
Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja ei käsitellä eikä tallenneta.

7. Henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötietoja siirretään ja henkilötietojen käsittely ulkoistetaan:
Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Henkilötietoja siirretään määritellyille henkilötietojen käsittelijöille. Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa määritellyille henkilötietojen käsittelijöille. Ulkoistuksen perusteena on sopimus tai lain säännös. Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu seuraaville henkilötietojen käsittelijöille:

 • asiakasrekisterin tiedot käsittelijä Rantalainen Helsinki Oy, ProCountor-ohjelmiston tuottaja Accountor Finago Oy

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän lukuun toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden ilmoittamat tiedot sopimuksen tekemisen yhteydessä, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. SKLL:n verkkokauppa) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

9. Tietojen luovuttaminen
Yritys- ja henkilötietoja luovutetaan viranomaisille vain lakisääteisenä velvollisuutena kohdennettuun pyyntöön perustuen.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilö- tai yritystietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tietojen säilytysaika, säilytysajan määrittämisen kriteerit
Henkilötietoja säilytetään asiakasrekisterissä niin kauan, kun se on asiakassuhteen hoidon kannalta tarpeellista. Asiakkaan myyntilaskuja säilytetään kirjanpitoaineistossa kirjanpitolainsäädännön määräämän ajan, enintään 10 vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilaus tehtiin.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet (tekniset ja organisatoriset turvatoimet)
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan ja muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tunnistamisen. Luvaton pääsy on estetty palomuurin ja muun teknisen suojautumisen avulla. Ainoastaan rekisterinpitäjä ja nimetyt tekniset henkilöt pääsevät rekisteritietoihin käsiksi. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan ja ne ovat tarvittaessa palautettavissa. Tietoturvan taso auditoidaan säännöllisesti ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
 • pyytää itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista
 • pyytää itseään koskevien tietojen poistamista
 • pyytää itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä
 • pyytää itseään koskevien tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen
 • siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, peruuttaa suostumus milloin tahansa
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

13. Muutokset ja päivitykset
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeinen päivitys” ilmoituksella.

14. Voimaantulopäivä
Tietosuojaselosteen voimaantulopäivä on 11.05.2018.
Viimeisin päivitys: 22.05.2024
Edelliset päivitykset: 27.5.2021

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 13 ja 14 artiklat

Jäsenrekisteri

1. Rekisterin nimi: Jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä:
Nimi: Suomen Kylmäliikkeiden liitto ry. (myöhemmin SKLL)
Y-tunnus: 0941393-6
Osoite: Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa
Puhelinnumero ja sähköposti: 040-161 8575, pauli.tarna@skll.fi

3. Rekisterinpitäjän edustaja:
Nimi: toimitusjohtaja Pauli Tarna
Osoite: Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa
Puhelinnumero ja sähköposti: 040-161 8575, pauli.tarna@skll.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:
Henkilötietoja käsitellään yrityksen tai yhteisön jäsenyyteen SKLL:ssä liittyvien asioiden hoitamiseen. Henkilötietoja käsitellään ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin, palveluiden tuottamiseen ja muiden jäsenyyden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä sekä etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Käsittelyn oikeusperuste:
Käsittely perustuu yrityksen tai yhteisön hakemaan jäsenyyteen SKLL:ssä.

6. Rekisterin henkilöryhmät, tietosisältö ja erityiset henkilötietoryhmät:
Henkilöryhmät: jäsenyritykset ja -yhteisöt sekä heidän yhteyshenkilöt
Tietosisältö: jäsenrekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot
Jäsenyritykset ja -yhteisöt: jäsenyrityksen tai -yhteisön nimi, y-tunnus, yhteystiedot kuten käynti- ja laskutusosoite, TUKES-numero, jäsenyyteen liittyvät laskutus- ja perintätiedot, jäsenyyteen liittyvät tiedot kuten liikevaihto, toimiala, jäsenyyden haku-, liittymis- ja lopetuspäivistä
Yhteyshenkilöt: yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilön asema tai ammatti jäsenyrityksessä
Erityiset henkilötietoryhmät:
Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja ei käsitellä eikä tallenneta.

7. Henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötietoja siirretään ja henkilötietojen käsittely ulkoistetaan:
Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Henkilötietoja siirretään määritellyille henkilötietojen käsittelijöille. Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa määritellyille henkilötietojen käsittelijöille. Ulkoistuksen perusteena on sopimus tai lain säännös. Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu seuraaville henkilötietojen käsittelijöille:

 • jäsenrekisterin tiedot käsittelijä Rantalainen Helsinki Oy, ProCountor-ohjelmiston tuottaja Accountor Finago Oy
 • KylmäExtra-lehden jakeluun liittyvää osoitteistoa MicroMedia Oy ja PunaMusta Oy
 • Lyyti (Lyyti Oy) sähköpostiosoitteisto sekä tapahtumien ilmoittautumiset ja eri tyyppiset kyselyt
 • Poutapilvi Oy jäsentiedotteiden ja KylmäPro-julkaisun lähettäminen

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän lukuun toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Yritystiedot:
Yrityksen ilmoittamat tiedot jäsenhakemuksen tekemisen yhteydessä sekä tietojen päivittämisten yhteydessä antamat tiedot.

Lisäksi tietolähteinä käytetään:

 • Patentti- ja Rekisterihallituksen julkinen yritys- ja yhteisötietojärjestelmä yrityksen perustietojen tarkistamiseen
 • Luotettava Kumppani -sivustoa (Vastuu Group Oy)
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, pätevyydet

Yhteyshenkilötiedot:
Yrityksen ilmoittamat yhteyshenkilön tiedot jäsenhakemuksen tekemisen yhteydessä sekä tietojen päivittämisten yhteydessä antamat tiedot.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Yritys- ja henkilötietoja luovutetaan viranomaisille vain lakisääteisenä velvollisuutena kohdennettuun pyyntöön perustuen.

KylmäExtra-lehden jakeluun liittyvä yhteyshenkilöiden osoitteisto MicroMedia Oy ja PunaMusta Oy.
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tietojen säilytysaika, säilytysajan määrittämisen kriteerit
Jäsentietoja säilytetään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Jäsenyyden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään niin kauan, kuin kirjanpitoaineistot vaativat jäsenmaksutietojen osalta niitä säilytettävän. Tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilöiden tietoja säilytetään tilaisuuteen saakka ja ne poistetaan kahdeksantoista kuukauden kuluessa. Numerollisesti tietoja käytetään tilastointiin hallituksen kertomusta varten. Tapahtumien suoramarkkinointia varten mahdollisesti hankitut ulkopuoliset osoitetiedot poistetaan kampanja-ajan päätyttyä.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet (tekniset ja organisatoriset turvatoimet)
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan ja muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tunnistamisen. Luvaton pääsy on estetty palomuurin ja muun teknisen suojautumisen avulla. Ainoastaan rekisterinpitäjä ja nimetyt tekniset henkilöt pääsevät rekisteritietoihin käsiksi. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan ja ne ovat tarvittaessa palautettavissa. Tietoturvan taso auditoidaan säännöllisesti ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
 • pyytää itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista
 • pyytää itseään koskevien tietojen poistamista
 • pyytää itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä
 • pyytää itseään koskevien tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen
 • siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, peruuttaa suostumus milloin tahansa
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

13. Muutokset ja päivitykset
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeinen päivitys” ilmoituksella.

14. Voimaantulopäivä
Tietosuojaselosteen voimaantulopäivä on 11.05.2018.
Viimeisin päivitys: 22.05.2024
Edelliset päivitykset: 27.05.2021

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 13 ja 14 artiklat

Markkinointirekisteri

1. Rekisterin nimi: Markkinointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä:
Nimi: Suomen Kylmäliikkeiden liitto ry. (myöhemmin SKLL)
Y-tunnus: 0941393-6
Osoite: Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa
Puhelinnumero ja sähköposti: 040 161 8575, pauli.tarna@skll.fi

3. Rekisterinpitäjän edustaja:
Nimi: toimitusjohtaja Pauli Tarna
Osoite: Teknobulevardi 3–5, 01530 Vantaa
Puhelinnumero ja sähköposti: 040 161 8575, pauli.tarna@skll.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään SKLL:n suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja toimialakohtaiseen viestintään tai näihin rinnastettaviin toimiin, kuten uutiskirjeiden lähettämiseen, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Käsittelyn oikeusperuste:
Henkilötietojen pitäminen ja käsittely perustuu SKLL:n oikeutettuun etuun, SKLL:n ja rekisteröidyn asialliseen yhteyteen, kun SKLL:llä on oikeus hyödyntää tietoja tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa ja mainonnassa, asiakkuussuhteeseen SKLL:n kanssa, sekä rekisteröidyn suostumukseen vastaanottaa suoramarkkinointia.

6. Rekisterin henkilöryhmät, tietosisältö ja erityiset henkilötietoryhmät:

Henkilöryhmät: jäähdytys-, kylmä- ja lämpöpumppualaan liittyvät henkilöt, yritykset ja yhteisöt

Tietosisältö: markkinointirekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot

Henkilön tiedot: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitus- ja laskutusosoite, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot, asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa, sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen.

Yrityksen ja yhteisön tiedot: yrityksen tai yhteisön nimi, y-tunnus, yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti), asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa, sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Markkinointirekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen tietojen lisäksi seuraavia tietoja: asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden ostotiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

Erityiset henkilötietoryhmät:
Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja ei käsitellä eikä tallenneta.

7. Henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötietoja siirretään ja henkilötietojen käsittely ulkoistetaan:
Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Henkilötietoja siirretään määritellyille henkilötietojen käsittelijöille. Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa määritellyille henkilötietojen käsittelijöille. Ulkoistuksen perusteena on sopimus tai lain säännös. Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu seuraaville henkilötietojen käsittelijöille:

 • markkinointirekisterin tiedot käsittelijä Rantalainen Helsinki Oy, ProCountor-ohjelmiston tuottaja Accountor Finago Oy
 • Lyyti (Lyyti Oy) sähköpostiosoitteisto sekä tapahtumien ilmoittautumiset ja eri tyyppiset kyselyt

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän lukuun toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Luonnollisen henkilön osalta tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään mm. verkkosivuilla toteutettujen arvontojen, kilpailujen tai täytettyjen lomakkeiden kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä tai päivittää myös esimerkiksi SKLL:n asiakasrekisteristä, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. SKLL:n verkkokauppa) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja -kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä, väestötietojärjestelmästä, puhelinluetteloista sekä muilta henkilötietoja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä.

Yrityksen tai yhteisön edustajan osalta tietoja voidaan kerätä esimerkiksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) rekistereistä, kaupparekisteristä tai kaupparekisteriselosteesta, Suomen Asiakastieto Oy:n, Bisnode Oy:n, Fonecta Oy:n tai muun kolmannen osapuolen tietokannasta, tai yrityksen tai organisaation omilta verkkosivuilta. Tieto on voitu saada myös suoraan puhelimitse tai sähköpostitse yrityksen edustajalta, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. SKLL:n verkkokauppa) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

9. Tietojen luovuttaminen
Yritys- ja henkilötietoja luovutetaan viranomaisille vain lakisääteisenä velvollisuutena kohdennettuun pyyntöön perustuen.

Yritys- ja henkilötietoja voidaan luovuttaa postituspalveluja tarjoaville yrityksille
eri materiaalien suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja toimialakohtaiseen viestintään tai näihin rinnastettaviin toimiin, kuten uutiskirjeiden lähettämiseen.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilö- tai yritystietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tietojen säilytysaika, säilytysajan määrittämisen kriteerit
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitetuissa markkinointi- ja viestintätarkoituksissa. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä henkilön käytettyä kielto-oikeuttaan. Suoramarkkinointia varten mahdollisesti hankitut ulkopuoliset osoitetiedot poistetaan kampanja-ajan päätyttyä.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet (tekniset ja organisatoriset turvatoimet)
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan ja muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tunnistamisen. Luvaton pääsy on estetty palomuurin ja muun teknisen suojautumisen avulla. Ainoastaan rekisterinpitäjä ja nimetyt tekniset henkilöt pääsevät rekisteritietoihin käsiksi. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan ja ne ovat tarvittaessa palautettavissa. Tietoturvan taso auditoidaan säännöllisesti ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
 • pyytää itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista
 • pyytää itseään koskevien tietojen poistamista
 • pyytää itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä
 • pyytää itseään koskevien tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen
 • siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, peruuttaa suostumus milloin tahansa
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

13. Muutokset ja päivitykset
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeinen päivitys” ilmoituksella.

14. Voimaantulopäivä
Tietosuojaselosteen voimaantulopäivä on 27.05.2021.
Viimeisin päivitys: 22.05.2024