Kylmäalan toimitusehdot päivitetty

Kylmäalan ja lämpöpumppualan toimitus- ja sopimusehdot KYLA ja HuoltoKYLA on päivitetty. KYLA21 käsittelee asennuksen sisältävien laitetoimitusten tarjouksissa ja urakoinnissa käytettä-viä sopimusehtoja. HuoltoKYLA21 puolestaan käsittelee jäähdytys- ja lämpöpumppulaitosten huolto- ja korjaustoiminnan sopimusehtoja.

Teksti Mika Kapanen  

Kylmäalan ja lämpöpumppualan toimitus- ja sopimusehdot KYLA ja HuoltoKYLA on päivitetty. Edelliset KYLA:t olivat vuodelta 2005, minkä jälkeen muun muassa alaa koskeva lainsäädäntö ja standardit ovat muuttuneet huomattavasti.

Urakoinnin toimitusehdot

Urakoinnin sopimusehtoja sovelletaan jäähdytys- ja lämpöpumppulaitosten toimituksissa ja urakoinneissa sekä muissa asennuksen sisältävissä kylmäkoneistojen ja lämpöpumppujen toimituksissa ja urakoinneissa.

Jäähdytys- ja lämpöpumppulaitosten toimituksissa on oleellista se, miten menetellään laitosta vastaanotettaessa ja käyttöönotettaessa. Toimitusehdoissa on määritelty, mitä kokeita tai viranomaistarkastuksia ja vastaanottoon liittyviä tarkastuksia näissä vaiheissa tulee tehdä. Nämä vaatimukset perustuvat muun muassa painelaitelainsäädäntöön.

Huolto- ja korjaustoiminnan toimitusehdot

Huolto- ja korjaustoiminnan toimitusehtoja sovelletaan jäähdytys- ja lämpöpumppulaitosten kylmäkoneistoja ja lämpöpumppuja koskevissa huolto- ja korjaustöissä.

Huolto- ja korjaustoiminnan toimitusehdoissa erotetaan toisistaan määräaikaishuolto, korjaushuolto sekä vuototarkastus. Jokaiselle kylmäkoneistolle ja lämpöpumpulle on tehtävä määräaikaishuollot joko käyttöohjeiden mukaisesti tai huoltosopimuksessa määritellyin väliajoin.

Korjaushuollolla tarkoitetaan laitteistoon ilmenneen vian tai toimintahäiriön korjaamista huoltotyönä.

Vuototarkastukset puolestaan tulee teettää voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja niiden teettäminen on laitteen haltijan vastuulla. Vuototarkastus voidaan tehdä osana määräaikaishuoltoa tai omana erillisenä tarkastuksena.

Yleiset sopimusehdot liian yleisiä

Sopimuksen laadinnassa voi hyödyntää erilaisia vakiosopimusehtoja, joista usein käytetään termiä ”yleiset sopimusehdot”. Yleiset sopimusehdot ovat nimensä mukaisesti varsin yleisiä, eivätkä ne ota huomioon jäähdytys- ja lämpöpumppulaitosten urakoinnin tai huolto- ja korjaustoiminnan erityispiirteitä. Tämän vuoksi voi syntyä epäselvyyksiä esimerkiksi toimituksien sisällön ymmärtämisessä yleisiä sopimusehtoja sovellettaessa.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998, on tarkoitettu rakennusurakkasopimuksiin. Ehdot ovat ikänsä vuoksi jo ajastaan jääneitä, mutta niitä käytetään edelleen valitettavan yleisesti rakentamista koskevissa sopimuksissa. Sopimusehtoja sovelletaan rakentamisessa myös sivu- ja aliurakoihin.

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE) ovat valtiovarainministeriön ylläpitämiä sopimusehtoja. Ehdoissa on huomioitu hankintalain sopimuksille asettamat vaatimukset siinä määrin kuin se yleisissä ehdoissa on mahdollista. Sopimusehdot on laadittu erikseen tavaroille ja palveluille, ja niitä on viimeksi päivitetty vuonna 2017. Nämä ehdot ovat luonteeltaan vielä yleisempiä kuin esimerkiksi YSE 1998.

Yksilölliset ehdot ensisijaisia yleisiin nähden

Tarjouspyyntöjä ja sopimuksia tehdessä saatetaan käyttää sekä yksilöllisiä ehtoja että yleisiä sopimusehtoja. Tarjouspyynnöt tai sopimukset tulee laatia siten, että ensin niihin liitetään yksilölliset ehdot. Näitä voidaan täydentää yleisillä ehdoilla, mutta tarjouspyyntöön tai sopimukseen tulee kirjata, miltä osin yleisiä sopimusehtoja ei sovelleta. Tämä selventää tarjouspyyntöä ja solmittavaa sopimusta sekä ennaltaehkäisee ristiriitoja. Mikäli eri ehdot ovat ristiriidassa keskenään, menevät yksilölliset ehdot yleisten sopimusehtojen edelle. Sopimuksiin tuleekin määritellä sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys.

KYLA- ja HuoltoKYLA- sopimusehdot ovat ladattavissa pdf-muodossa maksutta KylmäExtra-lehden verkkokaupasta

Talotekniikan RYLit päivittyvät

Rakennustiedon julkaisemissa rakentamisen ja rakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa, tutummin RYLeissä, esitetään hyvän rakennustavan mukaisen lopputuloksen kirjallinen kuvaus. RYLit edustavat koko kiinteistö- ja rakentamisalan käsitystä hyvästä rakennustavasta.

Käytössä olevat RYLit ovat vuodelta 2002. Esimerkiksi lainsäädäntö ja tuotteet ovat muuttuneet tänä aikana, joten päivittäminen oli näiden osalta paikallaan. Päivityksen painopiste on ollut yleisimmissä taloteknisissä järjestelmissä kuten LVIAJ-järjestelmät sekä talotekninen eristys. Päivitetyt RYL2021:n osat julkaistaan marraskuussa Rakennustiedon sähköisessä RYL-palvelussa.

Talotekniikan RYL koostuu yhteisestä osasta ja tarkentavista järjestelmäkohtaisista osista. Yhteisen osan, RYL osa 20 Talotekniset järjestelmät, yleiset vaatimukset ovat aina voimassa. Tarkentavista osista osa 21.10 käsittelee lämmitysjärjestelmiä, osa 21.11 jäähdytysjärjestelmiä ja osa 21.12 rakennusautomaatiota.

Talotekniikan RYLin eri osat on valmisteltu niitä varten nimetyissä toimikunnissa. Toimikunnissa oli edustajia kunkin osan kannalta keskeisiltä taloteknisen rakentamisen eri osa-alueilta.

Lisätietoja Marko Pulliainen ja Henrik Björke, Rakennustieto, (etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi)

Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset ovat ostettavissa Rakennustiedon verkkosivuilta.

Taideaarteet tarvitsevat kylmää läpi vuoden

Jatkuva tiedonnälkä pitää yrityksen kasvu-uralla

Mansikka viihtyy kesällä viileässä ja talvella pakkasessa