Uusi F-kaasuasetus astunut voimaan

Kylmäaineita koskeva uudistettu F-kaasuasetus astui voimaan 11.3.2024. Kylmäaineet muuttuvat taas ja tällä kertaa lopullisesti, kun HFC-aineet poistuvat markkinoilta vuonna 2050. Fluorattujen kylmäaineiden käyttö kielletään useissa laitteissa siirtymäaikojen jälkeen.

Teksti Mika Kapanen  

Euroopan neuvosto ja parlamentti pääsivät viime syksynä sopuun uuden F-kaasuasetuksen sisällöstä ja tekstisisällöstä. Uusi asetus (EU) 2024/573 julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 20.2.2024, ja asetus astui voimaan 11.3.2024. Asetuksen teksti on jopa sekavampi ja vaikealukuisempi kuin kumottu asetus.

Asetuksen teksti on luettava tarkkaan, jotta selviää, mitä mikin kohta oikeasti koskee. Sanonta ”piru piilee yksityiskohdissa” pitää hyvin paikkansa tämän asetuksen suhteen. Lisäksi kannattaa ensin lukea määritelmät tarkkaan, sillä asetuksen termit eivät aina vastaa kylmäalan slangissa käytettyjä termejä.

Julkaisemme yksityiskohtaisempaa tietoa asetuksesta myöhemmin verkkosivuillamme.

HFC-aineiden kiintiöistä ja saatavuudesta

Tähän asti hyvin laajalti käytössä olleiden HFC-kylmäaineiden taru lähenee loppuaan, koska niiden saatavuus tulee vähenemään radikaalisti lähivuosina. Saatavuuden väheneminen perustuu markkinoille saatettavan neitseellisen kylmäaineen kiintiömenettelyyn. Esimerkiksi markkinoille saatettavien kylmäaineiden kiintiö pienenee asteittain ja on vuonna 2027 noin 12 prosenttia vuoden 2015 lähtötasosta, vuonna 2030 noin viisi prosenttia ja vuonna 2040 enää noin 3 prosenttia lähtötasosta.

Käytön kiintiöiden määrää tullaan tarkastelemaan vuonna 2040, mutta tällä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä, koska vuonna 2040 markkinoille saatettavien kylmäaineiden kiintiö on enää noin kolme prosenttia vuoden 2015 lähtötasosta.

Samalla tarkastellaan myös tarvetta HFC-aineille sovelluksissa, joissa niitä edelleen käytetään, ottaen huomioon alan teknisen kehityksen ja vaihtoehtoisten (lue: luonnollisten) kylmäaineiden saatavuuden kyseisissä sovelluksissa. Asetuksen mukaisesti uuden HFC-kylmäaineen saatavuus loppuisi kokonaan vuoden 2050 alussa.

HFC-aineiden valmistukselle tulee myös oma kiintiöjärjestelmänsä, jonka minimitaso olisi 15 prosenttia verrattuna nykytasoon, mikä saavutetaan vuonna 2036. Sekä käytön että valmistuksen kiintiöt pienenisivät portaittain. Kiintiöiden vähennysportaat mukailevat aiempia esityksiä.

Käytölle uusia kieltoja ja rajoituksia

Kylmäaineita koskevien kieltojen ja rajoitusten yksityiskohdat, kuten sovellukset, GWP-rajat ja voimaanastumispäivämäärät, esitetään asetuksen liitteessä IV.

Asetuksessa kielletään HFC-aineiden käyttö tietyissä sovelluksissa kokonaan. Tällaisia sovelluksia ovat muun muassa kotitalouksien kylmälaitteet ja enintään 12 kW vedenjäähdyttimet. Osa uusista kielloista ja rajoituksista koskee sekä HFC- että HFO-aineita (termi ”fluorattu kasvihuonekaasu”).

Ilmastointilaitteille ja lämpöpumpuille tulee useita GWP-arvosta, laitteen tehosta ja laitetyypistä riippuvia kieltoja ja siirtymäaikoja. Esimerkiksi split-tyyppisten ilmastointilaitteiden ja lämpöpumppujen F-kaasukielto alkaa vuonna 2035. Enintään 12 kW vedenjäähdyttimien (chiller) F-kaasukielto alkaa vuonna 2032.

”Huoltokielto” laajenee

Niin sanottu huoltokielto koskee jäähdytyslaitteita, ilmastointilaitteita ja lämpöpumppuja. Jäähdytyslaitteiden huollossa saa vuodesta 2025 alkaen käyttää vain regeneroitua ja kierrätettyä HFC- tai HFO-kylmäainetta vuoteen 2030 asti. On huomattava, että tässä ”huoltokiellossa” täytösmääräraja poistuu, jolloin kielto koskee kaikenkokoisia jäähdytyslaitteita. Edellä mainittu ”huoltokielto” koskee kylmäaineita, joiden GWP-arvo on vähintään 2500.

Ilmastointilaitteilla ja lämpöpumpuille tulee vain HFC-aineita, joiden GWP-arvo on vähintään 2500, koskeva “huoltokielto” vuodesta 2026 alkaen. Tässäkin huollossa saa käyttää vain regeneroitua ja kierrätettyä kylmäainetta vuoteen 2032 asti.

Lisäksi kiinteitä jäähdytyslaitteita koskeva huoltokielto tiukkenisi vuonna 2032, jolloin näille HFC-aineiden GWP-rajaksi tulisi 750. Poikkeuksena tästä olisivat alle -50 °C lämpötilaan jäähdyttävät laitteet, puolustustarkoitukseen käytettävät laitteet ja ydinvoimaloiden jäähdytyslaitteet. Kierrätetyn ja regeneroidun kylmäaineen käytölle huollossa ei ole asetettu takarajaa.

Lisäksi chillerit, asetuksessa termillä nesteenjäähdyttimet, eivät ole huoltokiellon piirissä.

Pä­te­vyys­vaa­ti­muk­set laajenevat

Kylmäaineita käsittelevien pätevyysvaatimukset laajenevat koskemaan kaikkia fluorattuja kylmäaineita ja vaihtoehtoisia, mukaan lukien luonnollisia, kylmäaineita. Pätevyysvaatimukset laajenevat koskemaan käytännössä kaikkia liikkuvan kaluston jäähdytys- ja ilmastointilaitteita ja lämpöpumppuja.

Pätevyydet muuttuvat myös määräaikaisiksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava kolmen vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta (eli vuonna 2027), että pätevöidyt henkilöt osallistuvat täydennyskoulutukseen tai muuhun sellaiseen vähintään seitsemän vuoden välein. Henkilöt, joilla on jo pätevyys ennestään, osallistuvat täydennyskoulutukseen ensimmäisen kerran viimeistään viisi vuotta asetuksen voimaantulosta (eli vuonna 2029).

Tässä on huomattava, että pätevyys- ja koulutusvaatimusten sisällöstä ei vielä ole tarkempaa tietoa. Komission on annettava kahden vuoden sisällä uudet koulutus- ja pätevöintiasetukset, joiden perusteella kansalliset säädökset tullaan päivittämään.

Vuo­to­tar­kas­tuk­sis­ta

Kylmäaineiden vuototarkastusvelvollisuus laajene koskemaan myös HFO-aineita sisältäviä laitteita ja järjestelmiä, kun se aiemmin koski vain HFC-aineita. Velvollisuus laajenee koskemaan myös erittäin suurta osaa liikkuvasta kalustosta. Liikkuvan kaluston vuototarkastukset koskevat kylmärekkojen ja -perävaunujen sekä muun kylmäkuljetuksen (kevyet hyötyajoneuvot, kontit, junanvaunut) jäähdytyslaitteita ja ilmastointilaitteita raskaissa ajoneuvoissa, pakettiautoissa, työkoneissa, junissa, metroissa, raitiovaunuissa ja ilma-aluksissa.

Vuototarkastusten alaraja määräytyy edelleen kylmäainepiirin täytöksen mukaisesti. On huomattava, että HFC-aineilla vuototarkastuksen alaraja on edelleen 5 CO2-ekvivalenttitonnia, mutta HFO-aineilla se on 1 kg. Hermeettisesti suljetuilla laitteilla rajat ovat 10 CO2-ekvivalenttitonnia HFC-ainetta ja 2 kg HFO-ainetta.

Uutena poikkeuksena tarkastusvelvollisuudesta on asuinrakennuksissa oleva alle 3 kg fluorattua kasvihuonekaasua sisältävä hermeettisesti suljettu laite. Sitä ei tarvitse vuototarkastaa, jos se on merkitty hermeettisesti suljetuiksi.

Mielenkiintoisin kohta on, kuinka HFC-HCO-seoksen vuototarkastustaajuus määritetään. Tällainen tulee vastaan uudemmilla alhaisemman GWP-arvon seoksilla, jotka usein ovat HFC+HFO-seoksia. Esimerkiksi R454C sisältää HFC-ainetta R32 (21,5 %, GWP=675) ja HFO-ainetta R1234yf (78,5 %). Tästä saadaan yksikertaisella laskutoimituksella selville, että HFO-tarkastusraja tulisi vastaan 1,27 kg täytöksellä, mutta HFC-tarkastusraja tulisi vastaan 34,45 kg täytöksellä. Tässä tapauksessa HFO-sisältö määräisi tarkastusrajan ja -taajuuden.

Mitä kylmäaineita jää jäljelle?

Uuden F-kaasuasetuksen myötä jäljelle jää vain erittäin alhaisen GWP-arvon kylmäaineita ja kylmäaineseoksia. REACH-asetus voi mahdollisesti poistaa alhaisen GWP-arvon aineista PFAS-aineet, kuten R1234ze. Tämä PFAS-asetus on vasta valmisteluvaiheessa, joten sen sisällöstä ja vaikutuksesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Jos haluaa pelata varman päälle, valittavana on luonnolliset kylmäaineet kuten ammoniakki, hiilivedyt (propaani, butaani) ja hiilidioksidi. Vaikka ihminen on kekseliäs, ei kemianteollisuus tule keksimään uutta ihmekylmäainetta, joka täyttäisi kaikki vaatimukset.

Kylmäaineista kannattaa olla huolissaan, sillä ohjaavina tekijöinä tulevat olemaan myös kylmäaineiden hinnat ja saatavuus. Lainsäädäntö ja kylmäainekenttä tulee muuttumaan tulevaisuudessa, koska säädöksiä tarkastellaan uudelleen määräajoin ja uusia säädöksiä tulee jatkossakin. Lisäksi on muistettava yksinkertainen sääntö: Jos jokin sovellus tai kylmäaine ei nyt ole F-kaasuasetuksessa mukana, on se hyvin todennäköisesti mukana seuraavassa asetuksen versiossa. Samoin tulee käymään REACHin PFAS-asetuksen kanssa. Tämä ei ole ”pirujen maalaamista seinälle”.

Miten tästä eteenpäin?

Kaikkien on erittäin tärkeää muistaa, että F-kaasuasetus koskee koko EU:ta samanlaisena. Jotta tulevat muutokset eivät yllättäisi ketään, kannattaa suunnitelmallinen varautuminen aloittaa heti:

1. Kartoita heti, mitä kylmäaineita, laitteita ja järjestelmä teillä on käytössä.
2. Laadi jokaiselle laitteelle ja järjestelmälle ”hengissäpito-” ja korvaussuunnitelma.
3. Hyväkuntoisia ja toimivia laitteistoja ei kannata korvata ”hättäilemällä”, vaan ne kannattaa pitää toimintakuntoisina mahdollisimman pitkään, mielellään elinkaarensa päähän.
4. Uuden laitteiston investointiaikaa ei voi eikä tarvitse jatkossa miettiä kylmäaineiden muuttumisen takia, koska vaihtoehtoja ei jää jäljelle liikaa.
5. Aloita työt jo eilen, ei huomenna, koska laitteiden ja osaavan työvoiman kysyntä tulee olemaan suurempaa kuin saatavuus!

F-KAASUASETUKSEN KESKEISIN SISÄLTÖ:

Uusi F-kaasuasetus:

  1. EI kiellä minkään kylmäaineen myyntiä tai maahantuontia
  2. rajoittaa HFC-yhdisteiden markkinoille saattamista kiintiöiden asteittaisella vähentämisellä (phasedown) JA lopulta markkinoilta poistamisella vuonna 2050 (phase out)
  3. asettaa sovellus- ja laitekohtaisia rajoituksia kylmäaineelle GWP-rajoina UUSILLE laitteille
  4. rajoittaa huollossa käytettäviä kylmäaineita (ns. ”huoltokielto”)
  5. määrää, että vain pätevät henkilöt ja yritykset saavat käsitellä kylmäaineita.

Palavat kylmäaineet yleistyvät – miten on turvallisuuden laita?

Uusi F-kaasuasetus: sopimus saavutettu

Kaupan kylmäremonteissa riittää vielä tekemistä