Pelkästään luonnollisia kylmäaineita vuonna 2040?

Kylmäaineita koskeva F-kaasuasetus ja kemikaaliasetus REACH tulevat muuttamaan kylmäainekentän Harmageddonin lailla, jos asetusehdotukset astuvat voimaan sellaisenaan. Lopulta jäljelle jäisivät vain luonnolliset kylmäaineet.

Teksti Mika Kapanen  

Kylmäaineita koskeva F-kaasuasetus on ollut kesäkuusta 2020 alkaen uudelleentarkasteluprosessissa, jonka pohjalta EU-komissio antoi asetusehdotuksen 5.4.2022. EU:n parlamentti ja EU:n neuvosto aloittivat syksyllä 2022 omat käsittelyprosessinsa. Lokakuussa 2022 EU:n parlamentin ympäristövaliokunta (ENVI) antoi ehdotukseen raportin, joka sisälsi yli 600 muutosehdotusta. EU:n neuvosto on myös käsitellyt komission ehdotusta useissa asiantuntijakokouksissaan puheenjohtajamaan johdolla.

Komission alkuperäisenä tavoitteena oli, että uusi asetus olisi hyväksytty EU:n parlamentissa ja neuvostossa vuoden 2022 loppuun mennessä, jolloin uuden asetuksen vaatimukset olisivat astuneet voimaan 1.1.2024. EU:n lainsäädäntöprosessin eri vaiheiden keston vuoksi tämä voi viivästyä vuoden 2025 alkuun saakka.

Nyt arvio on, että ehdotus saataisiin käsiteltyä keväällä Ruotsin tai viimeistään syksyllä Espanjan puheenjohtajuuskaudella. Tällöin asetus voisi olla EU:n parlamentin ja neuvoston hyväksyttävänä loppusyksystä 2023.

Kiintiöt minimiin tai nollaan

Asetusehdotuksessa F-kaasujen valmistuksen ja maahantuonnin kiintiöitä pienennettäisiin radikaalisti ja vähennysaikataulua sekä nopeutettaisiin että vietäisiin huomattavasti pidemmälle kuin nykyisessä asetuksessa. Vuoden 2015 lähtötasoon suhteutettuna esimerkiksi vuonna 2024 kiintiö olisi enää 24 % ja 2030 vain 5 %.

Ilmastonlämmitysvaikutusta kuvaavalla GWP-arvolla ilmaistuna markkinoille saatettavien kylmäaineiden keskimääräinen GWP-arvo olisi vuonna 2024 530, vuonna 2030 120 ja vuonna 2050 enää noin 50. EU:n parlamentin ympäristövaliokunta ENVI ehdotti HFC-aineiden kiintiöksi 0 % vuodesta 2049 alkaen eli täyskieltoa.

Ehdotus ei ota huomioon, että olemassa olevat laitteet ja järjestelmät tulisi pystyä ajamaan teknisen käyttöikänsä ajan loppuun asti. Esimerkiksi Suomessa on toiminnassa arviolta yli kaksi miljoonaa laitetta, joihin tarvittaisiin huoltokylmäaineita.

Uusia kieltoja ja pä­te­vyys­vaa­ti­mus­ten laajentaminen

Uudet kiellot koskisivat sovelluksia, joissa HFC-aineiden käyttö ei olisi välttämätöntä tai joissa korvaavia kylmäaineita on jo käytössä. On huomattava, että uudet kiellot koskisivat pääosin fluorattuja kylmäaineita, eli näissä olisivat myös tietyn GWP-rajan ylittävät HFO-aineet mukana. Uusissa kieltoehdotuksissa on huomattavia eroja komission, neuvoston ja parlamentin välillä.

Niin sanotun ”huoltokiellon” sisältö on tällä hetkellä epäselvä, koska eri esitykset poikkeavat tosistaan. Esimerkiksi komission ja neuvoston esityksissä huoltokielto koskisi vain jäähdytyslaitteita, mutta ENVI:n ehdotuksessa myös ilmastointilaitteita ja lämpöpumppuja. Huoltokiellon täytösrajasta ja kierrätetyn ja regeneroidun kylmäaineen huoltokäytön aikarajasta on poikkeavia ehdotuksia.

Vuototarkastuspakko laajenisi koskemaan myös HFO-aineita, kun se nykyisin koskee vain HFC-aineita.

Alan järjestöjen huolena on ollut pakollisen koulutuksen ja pätevöinnin puute korvaaville kylmäaineille, kun kuka tahansa saisi käsitellä kyseisiä aineita ja asentaa sekä huoltaa kyseisiä aineita sisältäviä laitteita. Tämä huoli näyttäisi poistuvan uuden asetuksen myötä, tosin liian hitaasti.

REACH PFAS-kielto

F-kaasuasetuksen uudelleentarkastelun rinnalle on ilmaantunut myös toinen fluorattuja kylmäaineita koskeva rajoitus- tai kieltoehdotus. EU:n kemikaaliasetuksen REACH:n pohjalta on esitetty niin sanotuille PFAS-yhdisteille kieltoja ja rajoituksia.

PFAS-kemikaaliryhmä sisältää tuhansia fluorattuja kemikaaleja, joista kylmäaineet ovat vain pieni murto-osa. PFAS-aineiden ongelmana, että aineita tai niiden hajoamistuotteita voidaan luokitella muun muassa hitaasti hajoavaksi, biokertyväksi tai myrkylliseksi (”PBT-aineet”), erittäin hitaasti hajoavia (”ikuisuuskemikaali”), syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymismyrkylliseksi (”CMR-aineet”), hormonitoimintaa häiritseväksi tai haitalliseksi vesiympäristölle.

EU:n perussopimuksen mukaisesti REACH- ja F-kaasuasetuksessa voidaan säännellä samoja kemikaaleja, kunhan sääntelyperusta on eri. REACH voi kieltää kokonaan kemikaalin valmistuksen, maahantuonnin ja käytön esimerkiksi sillä perusteella, että se aiheuttaa vaaraa ihmisille tai ympäristölle (ks. edellä oleva lista). F-kaasuasetus voi vain rajoittaa kemikaalin valmistusta ja maahantuontia kiintiöillä, vain käyttöä kylmäaineena ja päästöjen ilmakehään pienentämistä.

ECHA julkaisi 7.2.2023 tuhansia sivuja laajan PFAS-aineiston. Asetusehdotus tullee ensi kesänä, ja asetus astunee voimaan vuosina 2024–2025. Voimaan astumisen jälkeen on 18 kuukauden siirtymäaika, jolloin vaatimukset astuisivat voimaan aikaisintaan kesällä 2026.

Aineistossa on esitetty, että vain hyvin harvoille sovelluksille annettaisiin 5 vuoden tai 12 vuoden poikkeusaika. HVACR-laitteiden huollolle ja uudelleentäytölle (refilling) on ehdotettu 12 vuoden poikkeusaikaa, jos drop-in-aineita ei olisi saatavilla. Tähän poikkeukseen kannattaa suhtautua varauksella ja epäilevästi.

Mitä jää jäljelle?

Kun yhdistetään F-kaasuasetusehdotus ja REACH PFAS-ehdotus, jää nykyisen SFS-EN 378-1 liitteessä E luetelluista 114 kylmäaineseoksesta jäljelle 13 seosta. Ne kaikki ovat A3-luokan palavia seoksia.

Ja uskokaa tai älkää: Kemianteollisuus ei tule keksimään uutta ihmekylmäainetta, etenkään sellaista, mikä sopisi sekä F-kaasuasetuksen että REACH-asetuksen rajoitteisiin.

Nykyisiä kylmäaineita korvaavia aineita ja seoksia tulee markkinoille lisää, mutta aineiden saatavuus ja soveltuvuus olemassa oleviin laitteisiin ja laitoksiin on epävarmaa. Se selviää vain kokeilemalla. Uusien kylmäaineiden turvallisuusominaisuuksia tai ympäristövaikutuksia ei tunneta vielä riittävän hyvin, jolloin niiden laajempaan käyttöön tulisi suhtautua toistaiseksi varauksella.

Olennaisinta on selvittää, mikä on laitteen tai järjestelmän tuleva tai jäljellä oleva käyttöaika. Onko se 5, 10, 25 vai 50 vuotta? Mitä pitempi aika on kyseessä, sitä todennäköisempi vastaus kysymykseen on luonnolliset kylmäaineet.

PFAS-rajoituksen piirissä olisivat seuraavat SFS-EN 378-1 liitteessä E listatut kylmäaineet

 • HFC-125 (R404A, R407-sarja, R410A, R448A, R449A, R452-sarja, jne.)
 • HFC-134a (itsenään, R404A, R407-sarja, R448A, R449A, R513-sarja, jne.)
 • HFC-143a (R404A, seoksissa)
 • HFC-227ea (R515A, seoksissa)
 • HFC-236fa (itsenään)
 • HFC-245fa (itsenään)
 • HFC-365mfc (itsenään)
 • HFO-1234yf (itsenään, useissa uusissa seoksissa kuten R448A, R449A, R452-sarja, R454-sarja, R513-sarja)
 • HFO-1234ze (itsenään, useissa uusissa seoksissa kuten R448A, R460-sarja, R515A)
 • HFO-1336mzz (itsenään)
 • HCFO-1233zd (itsenään)
 • HCFO-1224yd (itsenään)
 • sekä kaikkien yllä olevien aineiden seokset

Huom! ECHA:n PFAS-aineistossa R32 EI ole mukana kieltolistalla!

Uusi F-kaasuasetus astunut voimaan

Palavat kylmäaineet yleistyvät – miten on turvallisuuden laita?

Uusi F-kaasuasetus: sopimus saavutettu